Propozycja nowego statutu TRGD

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24
03.2014

Na najbliższym Walnym Zebraniu będziemy głosować nad nowym statutem TRGD

STATUT

TOWARZYSTWA ROZWOJU GMINY DOBRCZ

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz , zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96. poz. 873 z późn. zm.), a także niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

 

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest Dobrcz. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

 

§ 4

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą "Stowarzyszenie TRGD”.

 

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i formy działania

 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie:

 1. Wspierania dzieci, młodzieży i rodzin, w tym wspierania rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,

 2. Promocji zdrowia, w tym przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

 3. Inicjatyw na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,

 4. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w tym wspierania ekonomii społecznej,

 5. Wspomagania rozwoju techniki, wynalazczości oraz wdrażania nowych rozwiązań technicznych i informatycznych,

 6. Edukacji, oświaty i wychowania, zarówno w formach szkolnych jak i pozaszkolnych,

 7. Wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

 8. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 9. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, języka polskiego, świadomości narodowej,

 10. Wspierania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,

 11. Promocji społeczności lokalnych i regionalnych,

 12. Promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnej,

 13. Wsparcia organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację i prowadzenie biur,

 2. Współpracę z innymi organizacjami i osobami mającymi podobne cele na terenie Gminy Dobrcz, jak i poza jej obszarem, a także poza granicami kraju, jak również innymi podmiotami
  w kraju i poza jego granicami, zainteresowanymi osiąganiem celów Stowarzyszenia,

 3. Prowadzenie działalności gospodarczej,

 4. Stałe diagnozowanie potrzeb środowiska lokalnego,

 5. Różnorodne formy promocji Gminy Dobrcz, regionu i kraju,

 6. Prowadzenie oraz współudział w prowadzeniu placówek, świetlic, ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży,

 7. Organizację sekcji kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży oraz organizację wypoczynku
  w czasie wolnym od zajęć,

 8. Tworzenie świetlic wiejskich, środowiskowych i socjoterapeutycznych,

 9. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej,

 10. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek itp.,

 11. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie powstawania, rozwijania i funkcjonowania, szczególnie pod kątem prawidłowej realizacji zadań publicznych,

 12. Prowadzenie i organizowanie szkoleń, debat, konferencji, seminariów,

 13. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym i środkami społecznego komunikowania,

 14. Współpracę z instytucjami badawczymi i uczelniami,

 15. Stosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w swojej działalności.

 

Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej, zostanie określony we właściwym regulaminie zarządu.

 

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96. poz. 873 z późn. zmianami), i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,

 2. Wspierających,

 3. Honorowych.

 

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 

§ 12

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

 1. Osoba ubiegająca się o członkostwo, wypełnia deklarację członkowską, następnie zostaje przyjęta przez Zarząd.

 2. Członkiem zwyczajnym może być małoletni w wieku od 16 do 18 lat, oraz w wieku do 16 lat, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późn. zmianami)

§ 13

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

  1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

  2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

  3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;

 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

  1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

  2. Regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia,

  3. Czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

  4. Dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową
  i rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

 3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

 4. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

 5. Osoba prawna posiada prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia przez swojego przedstawiciela.

§ 15

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

  2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

  3. Uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,

  4. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
  w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,

 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 trwa 4 lata.

 2. Wybór członków władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym,
  w zależności od aktualnej uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie.

 3. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, organom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru.

 4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

 5. Członkowie władz Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

 3. Zawiadomienie członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, następuje co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania w formach: pisemnie, lub środkami komunikacji elektronicznej.

 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W przypadku braku wymaganej ilości członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, drugi termin ustala się z upływem 15 minut, a głosowania są ważne bez względu na liczbę obecnych. Zasada drugiego terminu nie obowiązuje przy zmianach statutu.

 5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

  1. Ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

  2. Uchwalenie statutu i jego zmian,

  3. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

  4. Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, członów Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

  5. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  6. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  7. Ustalanie wysokości składek członkowskich,

  8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

  9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

  10. Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

  11. Rozpatrywanie innych spraw, nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 20

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

  1. Z własnej inicjatywy,

  2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,

  3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 21

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnych Zebrań.

 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, wybranych przez Walne Zgromadzenie.

Członkowie Zarządu, podczas sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia, wybierają ze swojego grona prezesa i dwóch wiceprezesów.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się na wniosek prezesa nie rzadziej niż raz na kwartał lub częściej w razie potrzeby.

 2. Zarząd pracuje na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania,

 3. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 5. Ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

 6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

 7. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

 8. Zwoływanie Walnych Zebrań,

 9. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych
  i wspierających,

 10. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

 11. Składanie sprawozdań ze swej działalności podczas Walnych Zebrań,

 12. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

 

§ 23

 1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje w Zarządzie nieodpłatnie, przy czym członkom Zarządu może przysługiwać zwrot kosztów poniesionych przy realizacji wyznaczonych zadań wynikających z pełnienia funkcji członka Zarządu.

 2. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Stowarzyszenie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. W tej sytuacji obowiązki umowne nie mogą się pokrywać
  z obowiązkami wynikającymi z członkostwa w Zarządzie.

 3. Zasady, na jakich członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Stowarzyszenie, określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

§ 24

 1. Do obsługi Stowarzyszenia, Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia i powołać jego Dyrektora, finansowane ze środków Stowarzyszenia.

 2. Dyrektor zatrudniony przez Stowarzyszenie kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

 3. Dyrektor dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę.

 4. Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni Dyrektor jest zobowiązany przedstawić Zarządowi, Walnemu Zebraniu lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności biura.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

  1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

  2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
   i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

  3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

  4. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

  5. Składanie podczas Walnego Zebrania wniosku o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,

  6. Składanie sprawozdań ze swej działalności podczas Walnego Zebrania.

 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 

§ 26

 1. Majątek Stowarzyszenie powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej.

 2. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości i ruchomości.

 3. Majątek Stowarzyszenia może pochodzić w szczególności z: środków z funduszy publicznych, grantów,dotacji, kontraktów, zlecenia usług, świadczeń członków wspierających, darowizn, odsetek od kapitału, lokat i akcji, odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, ze zbiórek publicznych i kampanii, nawiązek sądowych, spadków i zapisów, dochodów z działalności gospodarczej oraz dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

 4. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 27

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 28

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawierania umów i zobowiązań, a także udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.

 3. Do ważności innych pism i dokumentów wystarczy podpis jednego z członków Zarządu.

 4. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić Dyrektorowi Biura Stowarzyszenia pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 29

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 4. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.